Codul de etica pentru invatamantul preuniversitar

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional,  responsabile cu instruirea şi educaţia şi care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc funcţia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare şi control şi personal didactic asociat în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, denumite in continuare „personal didactic”, și care au obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

Art. 2. -Codul funcţionează ca un sistem de standarde de conduită capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Art. 3. – Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

 1. a) autodisciplinarea personalului didactic, prin asumarea conţinutului acestui cod;
 2. b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului didactic;
 3. c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
 4. d) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;
 5. e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
 6. f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;
 7. g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

 

CAPITOLUL II

VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

 

Art. 4. – Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

a)imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;

b)responsabilitate morală, socială şi profesională;

c)integritate morală şi profesională;

d)confidenţialitate;

e)activitate în interesul public;

f)respectarea şi promovarea interesului superior al educabilului;

g)respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;

h)respectarea autonomiei personale;

i)onestitate şi corectitudine intelectuală;

j)ținută decentă;

k)respect şi toleranţă;

l)autoexigenţă în exercitarea profesiei;

m)interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;

n)implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;

o)respingerea conduitelor didactice inadecvate.

 

Art. 5. – În relaţiile cu educabilii, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită:

 

a)ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a educabililor prin:

a1)supravegherea pe  parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;

a2)interzicerea agresiunilor verbale şi/sau fizice şi a tratamentelor umilitoare/degradante,  asupra educabililor;

a3)asigurarea protecţiei fiecărui educabil, prin denunţarea formelor de violenţă verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

a4)combaterea oricăror forme de abuz;

a5)interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu educabilii;

b)interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

b1)fraudarea examenelor;

b2)solicitarea, acceptarea  sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni,  de orice natură ar fi acestea;

b3)traficul de influenţă şi favoritismul;

b4)interzicerea meditaţiilor contra cost, cu proprii educabili, prin constrangere;

c)asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

d)respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui educabil.

 

Art.6. – În relaţia cu părinţii/tutorii legali, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise;
 2. b) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
 3. c) personalul didactic nu va impune, în relaţia cu părinţii/tutorii sau susţinătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
 4. d) poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, fara a impune achizitionarea lor;

 

Art. 7. –  În relaţiile colegiale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

a)relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;

b)evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi.

Art. 8. – Personalul didactic, care îndeplinește funcţii de conducere,  de îndrumare şi control sau care este membru în structuri de conducere, va respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:

 1. a) respectarea criteriilor unui management eficient;
 2. b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
 3. c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
 4. d) evaluarea corectă conform atribuţiilor/responsabilităţilor/sarcinilor de serviciu din fişa postului;
 5. e) interzicerea oricărei forme de constrângere/abuz din perspectiva funcţiei deţinute;
 6. f) interzicerea oricărei forme de hărţuire/discriminare a personalului didactic.

 

Art. 9. – În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

a)să consume substanţe psihotrope, etnobotanice si alcool;

b)să încurajeze consumul de substanţe psihotrope, etnobotanice si alcool de către educabili;

c)să organizeze pariuri şi  jocuri de noroc;

d)să folosească dotările şi baza materială din spaţiile de învăţământ  în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe;

e)să foloseasca, să produca sau să distribuie materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;

f)să organizeze activităţi care pot pune în pericol vădit siguranţa şi securitatea educabililor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

 

Art. 10. –  În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

a)asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

b)responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor educabilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a educabilului impun acest lucru.

 

CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI PRIVIND NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI COD

 

Art. 11.- Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane  din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de etică.

Art. 12.-Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, precum şi cele  privind analizarea şi soluţionarea  încălcării prevederilor Codului, sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordin al  ministrului educaţiei.

 

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. -Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.

Art. 14.- Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/comisiei de etică a  municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate.

Art. 15. -Aprobarea propunerilor de modificare și completare a prevederilor prezentului Cod se   face în Consiliul național de etică, cu votul a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 de membri, în cadrul întâlnirilor bianuale ale Consiliului național de etică.

Art. 16. -Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei al M.E.N.C.Ş.