Concurs – Îngrijitor

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 PIATRA NEAMȚ

            În baza HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Legea Nr. 271/2015, Legea Nr. 1/2011 și HG Nr. 72.2013

SCOATE LA CONCURS:

            1 post vacant – ÎNGRIJITOR

1. CERINȚE GENERALE privind ocuparea postului:

– are cetățenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepție situației în care a intervenit reabilitarea.

2. CERINȚE SPECIFICE privind ocuparea postului:

 1. studii gimnazial profesional
 2. vechime 3 ani
 3. să nu fi avut desfăcut contractul de muncă disciplinar
 4. fără cazier judiciar

3.TEMATICA DE CONCURS pentru ocuparea postului:

1. Cum se realizează curățenia

2. Reguli privind igiena la locul de muncă

3. Reguli de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență

4.BIBLIOGRAFIE

1. Legea Nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

2. OUG Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

5.DOSARUL DE CONCURS se va depune personal la secretariatul școlii, în perioada 7-18 octombrie  2019, între orele 900-1500 și va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Certificatul de cazier judiciar; 
 4. Copie acte studii, însoțite de originale;
 5. Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverință care să dovedească vechimea în muncă de la 01.01.2011 (extras REVISAL); 
 6. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), însoțit de original;
 7. Copie act de identitate, însoțit de original;
 8. Un dosar plic
 9. Adeverință privind starea de sănătate a candidatului eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.

6. DATE CONCURS

– Depunerea dosarelor candidaților – 7 octombrie – 18 octombrie 2019 (inclusiv)

– Selecția dosarelor – 21 octombrie 2019

– Afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 22 octombrie 2019

– Proba scrisă – 28 octombrie 2019, ora 1000 la sediul unității școlare

– Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise – 28 octombrie 2019

– Proba practică – 29 octombrie 2019, ora 1000 la sediul unității școlare

– Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice – 29 octombrie 2019

– Depunerea contestațiilor – 30 octombrie 2019

– Afișarea rezultatelor finale – 31 octombrie 2019

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații admiși la proba precedentă.

Atât pentru proba scrisă, cât și pentru proba practică, punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarați admiși doar candidații care obțin minim 50 de puncte după proba scrisă, respectiv după proba practică. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba practică.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

7-DATE CONTACT

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Nr.8 Piatra Neamț, telefon 0233/226706, Barna Dorina.

Anunt concurs ocupare post îngrijitor.pdf

                        DIRECTOR,                                                                              SECRETAR,

                        prof. Teodora SIMIONEL                                                       Cireșica BÎRSAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Related Post