Concurs ocupare post vacant – paznic

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 PIATRA NEAMȚ

În baza HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Legea Nr. 271/2015, Legea Nr. 1/2011 și HG Nr. 72.201

SCOATE LA CONCURS:

 – 1 post vacant – PAZNIC (personal nedidactic)

 

Concursul se va desfăşura astfel:  

Proba scrisă în data de 24.03.2022,  ora 830,

Proba interviu în data de 25.03.2022,  ora 830.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii : medii

– să nu fi avut desfăcut contractul de muncă disciplinar

– fără cazier judiciar

– vechime 3 ani

 

 1. DOSARUL DE CONCURS
 2. Cerere de înscriere la concurs;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. Cazierul judiciar;
 6. Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverință care să dovedească vechimea în muncă de la 01.01.2011 (extras REVISAL);
 7. Adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru angajare” care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Curriculum vitae însoțit de documente justificative.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • Actele prevăzute la punctele b),c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
 • Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus.

 

 1. CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fișa postului)

– execută servicii de pază: paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale; protecția personalului și elevilor școlii; detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă; paza mediului înconjurător; furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de pază;

– supraveghează activitatea elevilor și acțiunile acestora în spațiile școlare, cu scopul prevenirii agresiunii și violențelor fizice sau verbale exercitate asupra oricărui elev;

– supraveghează starea și mișcarea bunurilor aflate în raza de acțiune;

– răspunde de toate sectoarele, asigurând paza și securitatea lor și a unității de învățământ;

– controlează formele legale de intrare-ieșire a bunurilor din incinta unității de învățământ;

– la intrarea în schimb controlează clădirea, magaziile și celelalte spatii din dotarea școlii; în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine în școală, cu excepția persoanelor autorizate și a părinților elevilor (condiționat de acceptul de principiu al conducerii unității);

– să nu permită părăsirea curții școlii de către elevi, în timpul programului școlar, decât pe baza biletelor de voie semnate de diriginți sau conducerea școlii;

– să legitimeze orice persoană străină de unitatea școlară care solicită accesul în școală și să menționeze în registrul de evidență datele referitoare la identitatea persoanelor respective;

– respectă programul aprobat de conducerea școlii;

– răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului.

– controlează zilnic ușile, geamurile, robinetele și semnalizează neregulile constatate administratorului sau muncitorului de întreținere;

– să întrețină curățenia în curtea școlii pe aleile de la intrare și pe trotuarul din fața școlii;

– participă la igienizarea spațiilor de învățământ, holurile și grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli vopsitorie în timpul vacanțelor școlare;

– participă la efectuarea lucrărilor de curățenie, întreținere și amenajare a spațiilor școlare (interioare și exterioare);

– respectă normele cu privire la paza și stingerea incendiilor și normele de protecție a muncii.

Comportamentul și conduita:

 • Să aibă un comportament și o conduită adecvate unei instituții de învățământ atât față de copii, cât și față de colegi.

Cerințe psihologice:

 • Asumarea responsabilității;
 • Rezistența la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emoțional.

 

 1. PROBE DE CONCURS

Concursul va consta din următoarele etape:

 1. Selecția dosarelor – se notează cu admis/respins
 2. Proba scrisă – maxim 100 de puncte
 3. Interviu – maxim 100 de puncte

Notă:

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba următoare.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

 

     5. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Afișarea anunțului pe site-ul www.scoala8pn.ro  și la avizierul școlii: 03.03.2022

Depunerea dosarelor la secretariatul școlii în perioada: 4.03. – 17.03.2022, zilnic între orele 9:00 – 15:00.

 1. Selecția dosarelor depuse: 18.03.2022.
 2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 18.03.2022, ora 10:00.
 3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 18.03.2022 între orele 10:00–13:00.
 4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 18.03.2022, ora 15:00.
 5. Susținerea probei scrise: 24.03.2022, între orele 8:30 – 9:30.
 6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 24.03.2022, ora 10:00.
 7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 24.03.2022, între orele 13:00–14:00.
 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 24.03.2022, ora 15:00.
 9. Susținerea interviului: 25.03.2022, ora 8:30.
 10. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 25.03.2022, ora 10:00.
 11. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 25.03.2022, între orele 12:00–13:00.
 12. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 25.03.2022, ora 14:00.
 13. Afișarea rezultatelor finale: 25.03.2022, ora 15:00.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant, la secretariatul unității școlare.

Candidații pot contesta doar propriile lucrări.

Concursul va avea loc la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE NR.8 PIATRA NEAMȚ, conform graficului de mai sus. Relații suplimentare la secretariatul unității, tel. 0233226706.

 

      6. BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul VI., art.47,48.
 2. Hotărârea nr 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
 3. Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I. și IV.
 4. Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I. și II.
 5. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II.
 6. OMEN nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar; Titlul IV.– Personalul unităților de învățământ; Capitolul III.- Personalul nedidactic.
 7. Legea nr. 53/2003- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; Titlul II.- Contractul individual de muncă – Capitolul II.- Executarea contractului individual de muncă și Capitolul V. – Secțiunea III.- Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului.

DIRECTOR,

prof. Teodora SIMIONEL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Related Post