Concurs ocupare post vacant – secretar

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 PIATRA NEAMȚ

            În baza HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Legea Nr. 271/2015, Legea Nr. 1/2011 și HG Nr. 72.2013

SCOATE LA CONCURS:

 – 1 post vacant – SECRETAR (personal didactic auxiliar)

 1. CERINȚE GENERALE privind ocuparea postului:

– are cetățenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepție situației în care a intervenit reabilitarea.

2.CERINȚE SPECIFICE privind ocuparea postului:

 1. Studii superioare (studiile economice constituie un avantaj)
 2. Vechime în activitatea de secretariat – minim 3 ani
 3. Abilităţi de comunicare (foarte bune abilităţi de cunoaştere a limbii române)
 4. Cunoştinţe de utilizare şi operare PC: (Word, Excel, Internet Explorer, baze de date)
 5. Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 6. Cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 7. Noţiuni de comunicare şi relaţii publice;
 8. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 9. Cunoştinţe de utilizare a soft-urilor specifice activităţii în şcoli: EDUSAL, REVISAL, SIIIR, etc.

3.TEMATICA DE CONCURS pentru ocuparea postului:

 1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
 3. Particularităţi ale salarizării in învăţământul preuniversitar;
 4. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 5. Duplicate ale actelor de studii;
 6. Documente şcolare;
 7. Acordarea burselor şcolare, rechizitelor, Euro 200 şi altor ajutoare sociale pentru elevi;
 8. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 9. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date E DUSAL, REVISAL, SIIIR etc.

4.DIFICULTATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 1. Respectarea planurilor manageriale ale școlii;
 2. Capacitatea de organizare a muncii;
 3. Organizare și coordonare;
 4. Analiză și sinteză;
 5. Planificare și acțiune strategică;
 6. Control și depistare a deficiențelor;
 7. Rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor;
 8. Excelentă comunicare orală și scrisă;
 9. Lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât și ca memebru al acesteia;
 10. Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului;
 11. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului;
 12. Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare;
 13. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare;
 14. Organizarea documentelor oficiale;
 15. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor;
 16. Asigurarea evidenței ordonării și arhivării documentelor unității;
 17. Gestionarea documentelor, înregistrarea și prelucrarea informatică a datelor în programele EDUSAL, REVISAL, SIIIR, etc.;
 18. Elaborarea de proceduri operaționale;
 19. Respectarea și asigurarea fluxului informațional al compartimentului;
 20. Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment;
 21. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți;
 22. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
 23. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră;
 24. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar;
 25. Planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii;
 26. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului;
 27. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;
 28. Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.

5.SARCINI DE SERVICIU

 1. Întocmește Oglinda școlară a unității;
 2. Întocmește situația elevilor care fac obiectul Legii 277/201 modificată cu OUG 93/08.12.2016;
 3. Întocmește contractele de muncă în format scris pentru personalul nou angajat;
 4. Scrie condica de prezență la profesori, personal auxiliar și nedidactic;
 5. Întocmește lunar pontajul pentru salariații unității;
 6. Întocmește documente de personal pentru angajații unității școlare, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director și în termenul stabilit odată cu aprobarea;
 7. Întocmește dosarele pentru elevii înscriși la examenul de evaluare, și le pune la dispoziția comisiei, după ce au fost verificate și aprobate de către directorul unității școlare;
 8. Întocmește situațiile școlare cerute de Inspectoratul Școlar și de ministerele de resort;
 9. Se îngrijește de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația școlară (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni);
 10. Redactează corespondența școlii;
 11. Membru în comisia de înscrierea la clasa pregătitoare;
 12. Redactează corespondența școlii când e cazul;
 13. Întocmește dosare pentru burse și rechizite;
 14. Întocmește state de plată pentru burse și rechizite;
 15. Plătește bursele elevilor;
 16. Întocmește lunar anexele privind Programul corn-lapte-măr;
 17. Răspunde de arhiva școlii;
 18. Ține evidența analitică a gestiunii de materiale;
 19. Participă permanent la instruirile cu aceeași tematică, organizate de Inspectoratul Școlar și întocmește situațiile solicitate de acesta;
 20. Utilizează produsele software din dotarea unității, întocmește diverse situații necesare procesului instructiv-educativ și activităților de secretariat;
 21. Se preocupă de permanenta perfecționare și îmbunătățire a pregătirii profesionale, în vederea aplicării corecte și complete a reformei învățământului.

6.BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale;
 2. OUG 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
 4. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 5. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 6. Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar;
 7. H.G.286/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 8. H.G.250/1992 privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 9. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 Legea Educației Naționale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011;
 10. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 11. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din înv.preuniversitar de stat;
 12. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;
 13. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 14. Ordin 5565/31.10.2011-Regulament privind regimul actelor de studii;
 15. Regulament privind regimul ştampilelor şi sigiilor;
 16. H.G.500/2011 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor;
 17. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile şi completările ulterioare;
 18. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale.

7.DOSARUL DE CONCURS se va depune personal la secretariatul școlii, în perioada 5 decembrie 2017 – 20 decembrie 2017 (inclusiv), între orele 800-1600 și va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere adresată conducătorului instituției;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Certificatul de cazier judiciar;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor specifice;
 5. Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverință care să dovedească vechimea în muncă de la 01.01.2011 (extras REVISAL);
 6. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), însoțit de original;
 7. Copie act de identitate, însoțit de original;
 8. Un dosar cu șina;
 9. Adeverință privind starea de sănătate a candidatului eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. O recomandare privind activitatea profesională de la ultimul loc de muncă.

8.DATE CONCURS
– Depunerea dosarelor candidaților – 5 decembrie – 20 decembrie 2017 (inclusiv)
– Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 21 decembrie 2017
– Proba scrisă – 28 decembrie 2017, ora 1000 la sediul unității școlare
– Afișarea rezultatelor în urma desfășurării probei scrise – 28 decembrie 2017
– Depunerea contestațiilor în urma desfășurării probei scrise – 28 decembrie 2017
– Afișarea rezultatelor contestațiilor în urma desfășurării probei scrise – 28 decembrie 2017
– Interviu – 29 decembrie 2017, ora 900 la sediul unității școlare
– Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului – 29 decembrie 2017
– Proba practică – 29 decembrie 2017, ora 1200 la sediul unității școlare
– Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice – 29 decembrie 2017

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații admiși la proba precedentă.
Pentru toate probele, punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarați admiși doar candidații care obțin minim 50 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu și proba practică. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a rezultatelor la cele trei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

9.DATE CONTACT
Alte informații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Nr.8 Piatra Neamț, telefon 0233/226706, Barna Dorina (persoană de contact).

                 DIRECTOR,                                                                              SECRETAR,

                 prof. Teodora SIMIONEL                                                   Marcela PAVEL-LĂCĂTUȘU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Related Post